Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ΑΡΘΡΑ

Τα θέματα πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς σύμφωνα

με τον Νόμο υπ. αριθ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και σύμφωνα με το  Άρθρο 45 «Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος»

Σύμφωνα με τον νόμο, όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, οι πρώτοι βοηθοί να είναι επαρκείς σε αριθμό στους χώρους εργασίας που ελέγχει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης πρέπει να:

  • λαμβάνει υπόψη του την γραπτή εκτίμηση του κινδύνου και άλλους παράγοντες όπως π.χ. το μέγεθος του υποστατικού, ή της επιχείρησης του, ή της εγκατάστασης του, τις ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις, τον αριθμό και τη διασπορά των εργοδοτουμένων του, την απόσταση από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τη διεξαγωγή εργασιών σε βάρδιες και την εκτέλεση εργασιών σε απομονωμένες περιοχές ή μακριά από τα υποστατικά ή τις εγκαταστάσεις του.
  • να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά (κιβώτιο Ά Βοηθειών), όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. Τα κιβώτια πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους εύκολα προσβάσιμους από όλους τους εργαζόμενους και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

Ο νόμος αυτός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον βαθμό επικινδυνότητας της εργασίας, ή τον αριθμό των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, μπορούν  να παρακολουθήσουν το μονοήμερο σεμινάριο “Επείγοντα Περιστατικά στην Εργασία” και να είναι προετοιμασμένοι σε κάθε περίπτωση.

Emergency First Aid course English Online Seminar kids Pediatric first aid Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Αυτοπροστασία & Αυτοάμυνα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Δια ζώσης σεμινάρια Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ Πλήρης εκπαίδευση α΄ βοηθειών Πρώτες Βοήθειες για βρέφη & παιδιά Πρώτες βοήθειες για προπονητες Πρώτες βοήθειες σε γονείς Πρώτες βοήθειες στην εργασία ατυχήματα στα παιδιά μαθημα για γονεις πρωτες βοηθειες για παιδια